2017 Torba Yasası Emekliye Müjdeyi Verdi!

Yeni torba yasası maddeleri emeklilere müjdeyi verdi! 2017 Torba yasasında hangi maddeler var?

2017 yeni torba yasası maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda oluşturulan görüşmeler sonrasında kabul edildi. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesi ile bilhassa borç oluşturulandırmasına giden vatandaşları rahatlatacak adımlar atıldı. Emekli ikramiyesine temel hizmet vakitsinin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin sonrasında bu hususta planlamaye torba yasada yer verildi. Peki, 2017 yeni torba yasasında hangi maddelere yer verildi. Emeklileri bekleyen müjdeler neler?

Yeni torba yasa maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genellikle emekli maaşında ikramiye bekleyenlere müjdeli haber geldi. Torba yasada yapılacak planlamalarla çoğu alanda değişiklik yapılacak. Yeni yasa tarasında emeklilerden esnafa, bedeliye taşınmazlarından Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemi ve yatlara kadar pek çok ayrıntı bulunuyor. Peki, torba yasada neler var? Esnafın ilgiyle beklediği sicil affı içeriğine dair çalışmaların yer aldığı tasarıya göre 30 seneden çok çalışan emeklilere ikramiye verilecek. Merkez Bankası’nın faiz kararları senede 8 kez duyurulacak. İşte, 2017 Torba yasasının ayrıntıları!

EMEKLİYE EK İKRAMİYE MÜJDESİ!

Kanunla, emekli maaşı ikramiyesine temel hizmet vatkinin hesabındaki 30 senelik üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine meydana çıkan problemin giderilmesi hedefiyle planlama yapılıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel 30 yıldan çok emekli ikramiyesine müstahak hizmet vakitleri bulunmasına karşın 30 tam hizmet senesi üstünden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 senesi aşan her tam hizmet senesi amacıyla 50 liradan aşağı olmamak üzere, vazifelerinden ayrıldıkları tarihteki emekli ödeneğine temel aylık öğeleri üstünden aylıklarının başlangıç tarihindeki ve emekli ikramiyesi ödenmesine temel hükümler öneme alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir sene içerisinde müracaatta bulunmaları koşuluyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasai faiziyle takip eden senenin aynı ayı içerisinde ödenecek.

BEKLENEN SİCİL AFFI 2017’DE!

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ya da ferilerine dair ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel bireylerin ticari faaliyette teşhis edilen ve bulunmayan gerçek bireylerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını saatinde ödeyemedikleri amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen şahıslar ve kredi müşterileri, söz hususu borçlarını planlamanin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tamamını ödemeleri ya da tekrar oluşturulandırmaları durumunda prosedüriş ödeme performanslarına dair olumsuz kayıtlar öneme alınmayabilecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda sahip olunan kredileri tekrar oluşturulandırması ya da yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai mesuliyet doğurmayacak.

ÖDENECEK TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 100 LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel müracaat yapıp dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 liranın altında olamayacak.

Görülmekte olan davalarda ilaveten bir müracaat koşulu aranmaksızın, planlamanin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde dava evveli oluşturulan idari müracaat tarihinden itibaren işleyecek yasai faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek. Mahkemelerce, planlamanin yürürlüğe girdiği tarihten evvel açılmış davalarda, davanın hususuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Yargılama giderleri yönetim üstünde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Hem de, ilk derece mahkemelerince verdiği kararlar ile alakalı Sosyal Emniyet Kurumunca yasa yollarına başvurulmayacak ve planlamanın yürürlüğe girdiği tarihten evvel oluşturulan itiraz ya da temyiz müracaatlarından vazgeçilmiş sayılacak.

Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma işleri ile uluslararası nakliyat işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alıncak.
Yolcu nakliyeciliği da bu kapsama dahil edilecek.

Para Politikası Kurulu senede en az 8 kez toplanacak

Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su vasıtalarının senelik vize harçları kaldırılacak. Ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, senede en az 8 kez toplanacak. Para Politikası Kurulu toplantıları, diğerinin daveti üzerine yapılacak.
Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen maddeyle gerçeğe makul olmayan belge ve sıhhat kurumu raporu tüketimi sebebiyle oluşturulan ödemeler hariç olmak üzere, planlamanın uygulamaya girdiği tarihe kadar hane içerisinde birey başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği durumda evde bakım yardımlarından faydalananlara çok ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faiz silinecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutar bakımından alakalı şahıslar lehine alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış tahsilatlar iade edilmeyecek.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here